Lãnh đạo Ban Quản lý

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ
 
1. Giám đốc Ban Quản lý (ông): Nguyễn Hữu Đoan
Email: nhdoan-sgtvt@quangngai.gov.vn; Số điện thoại: 0913.400.985
2. Phó Giám đốc Ban Quản lý (ông): Tạ Công Chức
Email: congchuc1964.qn@gmail.com; Số điện thoại: 0914.232.789
3. Phó Giám đốc Ban Quản lý (ông): Phạm Tấn Duy
Email: tanduyqn24@gmail.com; Số điện thoại: 0948.924.988
4. Phó Giám đốc Ban Quản lý (ông): Trần Bút
Email: tbut-sgtvt@quangngai.gov.vn; Số điện thoại:0977.736.011

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ
 
I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đ ốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý 
1. Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (Ban Quản lý) thực hiện nhiệm vụ theo đúng chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tuân thủ nguyên tắc chế độ thủ trưởng, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả và không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong mọi hoạt động của Ban Quản lý.
2. Giám đốc Ban Quản lý lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Ban Quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn câp thẩm quyền giao; quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa theo Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 31/QĐ-SGTVT ngày 18/01/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các quy định pháp luật có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc khẩn cấp, cấp bách, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác. Giám đốc Ban Quản lý phân công các Phó Giám đốc chỉ đạo, giải quyết công việc theo lĩnh vực phụ trách tại Quyết định này. Phó Giám đốc Ban Quản lý được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, nhân danh Giám đốc Ban Quản lý khi giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Giám đốc Ban Quản lý phân công; báo cáo xin ý kiến của Giám đốc Ban Quản lý khi thấy cần thiết; đồng thời, báo cáo Giám đốc Ban Quản lý về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Giám đốc Ban Quản lý tại cuộc họp giao ban hằng tháng.
3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được phân công, Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả giải quyết công việc của mình trước pháp luật, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Ban Quản lý.
4. Định kỳ hoặc đột xuất Giám đốc Ban Quản lý và các Phó Giám đốc Ban Quản lý họp để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động và thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; hoặc thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền.  
5. Trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt thì Giám đốc Ban Quản lý trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc. Trong thời gian Giám đốc Ban Quản lý đi công tác ngoài tỉnh, nếu cần thiết Giám đốc Ban Quản lý ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Ban Quản lý xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Ban Quản lý (trừ công tác cán bộ, công tác tài chính - kế toán).
6. Giám đốc Ban Quản lý chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn, phát triển và sử dụng hiệu quả tài sản; kế hoạch, chủ trương, quyết định đầu tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, hạ tầng đường thủy nội địa, các công trình sự nghiệp, phương tiện, thiết bị do nhà nước giao cho đơn vị  quản lý, sử dụng, khai thác và tài sản do đơn vị đầu tư, mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.
7. Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý thực hiện việc theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ, bộ phận theo sự phân công của Giám đốc Ban Quản lý trực tiếp tại đơn vị, hoặc qua hệ thống Camera giám sát và trên môi trường mạng. Khi giải quyết các công việc có liên quan đến nhiều phòng chuyên môn nhưng quá trình phối hợp thực hiện chưa có sự thống nhất, còn có ý kiến khác nhau, các Phó Giám đốc Ban Quản lý báo cáo, bàn bạc với Giám đốc Ban Quản lý để chỉ đạo nhằm bảo đảm sự điều hành thống nhất.
8. Hằng tuần, vào sáng thứ Hai Giám đốc và các Phó Giám đốc xây dựng lịch, bố trí ngày làm việc, ngày nghỉ trong tuần theo quy định và tự đăng ký trên hệ thống iOffice, hoặc gửi phòng Tổng hợp đăng ký để Giám đốc Ban Quản lý duyệt, thực hiện.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể 
1. Giám đốc - Nguyễn Hữu Đoan
1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
1.2. Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ công tác, lĩnh vực hoạt động:
a) Công tác tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, lao động; chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; tài chính - kế toán; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ khác tại đơn vị; quản lý, vận hành, bảo toàn, phát triển cơ sở hạ tầng, tài sản của Nhà nước được giao quản lý; quốc phòng - an ninh; bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng và lãnh đạo lực lượng tự vệ của đơn vị.
b) Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé, thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa, bao gồm:  Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong phạm vi của cảng, bến, khu neo đậu đối với: việc bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của phương tiện; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và danh bạ thuyền viên; thiết bị xếp dỡ hàng hóa, người điều khiển thiết bị xếp dỡ hàng hóa; cấp giấy phép, lệnh điều động hoặc không cấp phép vào, rời cảng, bến, khu neo đậu cho phương tiện vào, rời cảng, bến, khu neo đậu theo quy định của pháp luật.
1.3. Điều hành chung việc cung ứng các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách, hàng hóa; các dịch vụ liên quan khác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật; phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng và đơn vị vận tải, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức điều động, bố trí cầu bến, thời gian cụ thể cho tàu vào cập, rời cảng Sa Kỳ làm hàng, đón trả hành khách phù hợp, bảo đảm an toàn.
1.3. Thống nhất quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng và các hoạt động dịch vụ tại cảng biển, cảng, bến thủy nội địa; hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
1.4. Thống nhất chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án khai thác và chỉ đạo chung việc tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách, hàng hóa theo quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
1.5. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở, Chi ủy chi bộ và BCH Công đoàn cơ sở Ban Quản lý; Phòng Cảng sát giao thông - Công an tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn; các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.
1.6. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo hoặc tổ công tác do đơn vị hoặc Sở Giao thông vận tải thành lập.
1.7. Ký các văn bản của đơn vị gửi cơ quan cấp trên, các cơ quan, đơn vị khác, các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng kinh tế và các văn bản liên quan liên quan đến lĩnh vực công tác Giám đốc Ban Quản lý trực tiếp quản lý; xử lý văn bản đến của đơn vị.
1.8. Theo dõi, chỉ đạo Phòng Tổng hợp và Phòng Cảng vụ đường thủy nội địa; trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Tổng hợp.

2. Phó Giám đốc - Tạ Công Chức
Giúp Giám đốc Ban Quản lý theo dõi, chỉ đạo, điều hành nội dung, lĩnh vực công tác:
2.1. Chỉ đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án khai thác, cung ứng dịch vụ hàng tháng, quý, năm theo nghị quyết hội nghị viên chức, lao động đề ra hàng năm.
2.2. Theo dõi, chỉ đạo, quản lý, điều hành một số hoạt động khai thác, cung ứng dịch vụ tại cảng Sa Kỳ:
a)  Công tác bảo vệ cơ quan; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự bến bãi, kiểm soát tải trọng phương tiện; an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa, ô nhiễm môi trường; an toàn lao động; phòng cháy, chữa cháy; ứng phó sự cố tràn dầu; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
b) Thực hiện quy chế phối hợp giữa đơn vị với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, vùng nước cảng biển và hành lang bảo vệ công trình cảng biển Sa Kỳ.
c) Duy trì ứng dụng khoa học công nghệ, vận hành hệ thống phần mềm kiểm soát xe ô tô, mô tô, xe máy ra, vào, lưu bãi và tính tiền dịch vụ theo giờ tại cảng bảo đảm hiệu quả, tăng nguồn thu cho đơn vị; cung ứng dịch vụ thông tin, quản bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và các dịch vụ tiện ích khác.
d) Tổ chức quản lý, điều hành Đội công nhân xếp dỡ hàng hóa; công tác làm hàng; các dịch vụ hỗ trợ giao nhận, ký gửi hàng hóa trên tuyến vận tải thủy Sa Kỳ - Lý Sơn tại cảng Sa Kỳ.
đ) Tổ chức quản lý, điều hành Đội xe ôm tự quản tại cảng hoạt động nề nếp, chấp hành nghiêm túc nội quy bến cảng và các quy định có liên quan.
e) Phối hợp trong điều phối nhân sự tại Phòng Tổng hợp để tăng cường, hỗ trợ Phòng Quản lý và khai thác cảng Sa Kỳ khi lưu lượng hành khách và ô tô, xe máy lưu bãi tăng cao.
2.3. Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị.
2.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác dân vận khéo; duy trì giữ vững danh hiệu “Cảng Sa Kỳ văn hóa - an ninh - an toàn”.
2.5. Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về cảng biển tại cảng Sa Kỳ.
2.6. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo hoặc tổ công tác do đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên thành lập.
2.7. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn; Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ; Công an huyện Bình Sơn; các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.
2.8. Ký các văn bản, giấy tờ thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách; thông báo kết luận của Giám đốc Ban Quản lý tại các cuộc họp, hội nghị của đơn vị; các hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng dịch vụ với tổ chức, cá nhân hoạt động giao, nhận hàng hóa và lưu bãi xe ô tô, mô tô, xe máy tại cảng Sa Kỳ sau khi được Giám đốc Ban Quản lý cho ý kiến về nội dung hợp đồng và giá dịch vụ.
2.9. Theo dõi, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Quản lý và khai thác cảng Sa Kỳ.

3. Phó Giám đốc - Phạm Tấn Duy
Giúp Giám đốc Ban Quản lý theo dõi, chỉ đạo, điều hành nội dung, lĩnh vực công tác:
3.1. Chỉ đạo các phòng quản lý và khai thác tổ chức triển khai cung ứng các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách và dịch vụ liên quan khác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật tại cảng Sa Kỳ, cảng Bến Đình.
3.2. Chỉ đạo xây dựng phương án giá, kê khai giá dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ cảng biển, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải theo pháp luật về giá tại các cảng, bến được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho đơn vị quản lý, sử dụng, khai thác; phương án thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng nguồn để lại từ việc thu phí, lệ phí chi theo pháp luật về phí và lệ phí.
3.3. Chỉ đạo phòng chuyên môn được giao phụ trách phối hợp xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án khai thác hàng tháng, quý, năm theo nghị quyết hội nghị viên chức, lao động đề ra hàng năm.
3.4. Công tác khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; điều hành quá trình vận hành trang website và phần mềm bán vé tàu online theo hướng đổi mới, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.
3.5. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch điều độ tàu ra, vào cảng và thống nhất lịch chạy tàu do các đơn vị đăng ký hàng tháng tại cảng Sa Kỳ, cảng Bến Đình theo công năng và quy trình kỹ thuật khai thác cảng biển bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải.
3.6. Quản lý, điều hành công tác nhận ủy thác bán vé tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại bảo đảm thuận lợi, kịp thời theo nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.
3.7. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; thực hiện quy trình kiểm tra, kiểm soát, cấp giấy phép cho tàu, thuyền hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé vào, rời cảng Lý Sơn và Bến cập tàu An Bình theo quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
3.8. Theo dõi, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động khai thác hạ tầng cảng Bến Đình, cụ thể như sau:
a) Công tác làm hàng, xếp dỡ hàng hóa tàu hàng và giao nhận, ký gửi hàng hóa tàu khách bảo đảm an toàn, hiệu quả.
b) Phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng tại cảng và đơn vị vận tải, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức điều động, bố trí cầu bến, thời gian cụ thể cho tàu cập, rời cảng, bến phù hợp, bảo đảm an toàn.
c) Công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, tài sản, thiết bị, phương tiện do Nhà nước giao và của đơn vị tại cảng; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự bến bãi trong khu vực cảng; an toàn, an ninh hàng hải; an toàn lao động; phòng ngừa, ô nhiễm môi trường; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố tràn dầu; kiểm soát tải trọng phương tiện theo quy định.
d) Phối hợp với Đồn biên phòng Lý Sơn, Công an huyện Lý Sơn, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, vùng nước cảng biển và hành lang bảo vệ công trình cảng.
đ) Thực hiện quy chế phối hợp giữa đơn vị với Đồn Biên phòng Lý Sơn, Ban Quản lý cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trong việc tiếp nhận tàu hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn vào cập, rời cảng để đón, trả khách khi điều kiện thời tiết không bảo đảm cho việc tàu khách vào cập, rời cầu cảng.
e) Tổ chức quản lý, điều hành Đội công nhân xếp dỡ hàng hóa, Đội xe ôm tự quản tại cảng hoạt động nề nếp, chấp hành nghiêm túc nội quy bến cảng và các quy định có liên quan.
g) Duy trì ứng dụng khoa học công nghệ, vận hành hệ thống phần mềm kiểm soát xe ô tô ra, vào cảng và tính tiền dịch vụ lưu bãi tự động tính giờ tại cảng bảo đảm hiệu quả, tăng nguồn thu cho đơn vị.
3.9. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo hoặc tổ công tác do đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên thành lập.
3.10. Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về cảng biển Bến Đình.
3.11. Phối hợp giữ mối liên hệ thường xuyên với Công an huyện Lý Sơn; Đồn Biên phòng Lý Sơn; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện Lý Sơn và cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.
3.12. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách; kế hoạch tác nghiệp, khai thác cầu cảng hằng tháng và kế hoạch (lịch) chạy tàu hằng ngày trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn; báo cáo sản lượng vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé; giấy đề nghị chuyển cảng; các giấy tờ thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc được phân công và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ được Giám đốc ủy quyền tại cảng Bến Đình.
3.13. Chủ trì chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp sinh hoạt tại của Phòng Quản lý và khai thác cảng, bến tại Lý Sơn.
4. Phó Giám đốc Ban Quản lý - Trần Bút
Giúp Giám đốc Ban Quản lý theo dõi, chỉ đạo, điều hành một số nội dung, lĩnh vực công tác tại cảng Lý Sơn và bến cập tàu An Bình: 
4.1. Quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành và khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc được Nhà nước giao và do đơn vị đầu tư, mua sắm.
4.2. Chỉ đạo tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; dịch vụ cảng, bến thủy nội địa; dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé; các dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác theo quy định pháp luật chuyên ngành về hàng hải, pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và giao thông đường bộ; cung cấp dịch vụ sử dụng cảng cá tại cảng Lý Sơn theo quy định của pháp luật.
4.3. Theo dõi, điều hành công tác nhận ủy thác bán vé tàu tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé bảo đảm thuận lợi, kịp thời theo nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.
4.4. Chỉ đạo xây dựng phương án giá, kê khai giá dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ cảng, bến thủy nội địa, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải và dịch vụ tiện ích khác theo pháp luật về giá tại cảng Lý Sơn, bến cập tàu An Bình. Xây dựng phương thu và tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng cảng cá theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
4.5. Phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng tại cảng và đơn vị vận tải, chủ tàu, thuyền trưởng xây dựng lịch chạy tàu trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé; tổ chức điều động, bố trí cầu bến, thời gian cụ thể cho tàu cập, rời cảng, bến phù hợp, bảo đảm an toàn.
4.6. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy nội địa hoạt động trên tuyến trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; tiếp nhận và thông báo tình trạng an toàn tại vùng nước cảng, bến, khu neo đậu cho thuyền viên, người lái phương tiện và tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
4.7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cảng, bến, khu neo đậu; kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến, khu neo đậu, luồng vào cảng, bến, báo hiệu, các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến, khu neo đậu; kịp thời tổ chức tổ chức khắc phục khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn.
4.8. Phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu theo thẩm quyền và quy định pháp luật; huy động lực lượng, phương tiện vận tải và các loại phương tiện khác trong khu vực cảng, bến, khu neo đậu để tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.
4.9. Theo dõi, giám sát việc xếp hàng hóa từ phương tiện lên cảng, bến và từ cảng, bến xuống phương tiện hoặc giữa các phương tiện trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.
4.10. Quản lý, điều hành Đội công nhân xếp dỡ hàng hóa, Đội xe ôm tự quản tại cảng hoạt động nề nếp, chấp hành nghiêm túc nội quy bến cảng và các quy định có liên quan.
4.11. Phối hợp với Đồn biên phòng Lý Sơn, Công an huyện Lý Sơn, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, vùng nước cảng biển và hành lang bảo vệ công trình cảng.
4.12. Chỉ đạo, theo dõi công tác bảo vệ tài sản, thiết bị, phương tiện do Nhà nước giao và của đơn vị tại cảng; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự bến bãi trong khu vực cảng; an toàn, an ninh hàng hải; an toàn lao động; phòng ngừa, ô nhiễm môi trường; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kiểm soát tải trọng phương tiện ra vào cảng theo quy định.
4.13. Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước đối với cảng Lý Sơn và bến cập tàu An Bình.
4.14. Phối hợp giữ mối liên hệ thường xuyên với Công an huyện Lý Sơn; Đồn Biên phòng Lý Sơn; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn và cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.
4.15. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách; kế hoạch (lịch) chạy tàu hằng ngày trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé; các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ sử dụng, thuê cơ sở hạ tầng cảng cá theo ủy quyền của Giám đốc tại cảng Lý Sơn; các văn bản, giấy tờ thuộc thẩm quyền được phân công.
4.16. Chỉ đạo, điều hành Phòng Quản lý và khai thác cảng, bến tại Lý Sơn thực hiện nhiệm vụ tại cảng Lý Sơn, bến cập tàu An Bình; sinh hoạt tại của Phòng Quản lý và khai thác cảng, bến tại Lý Sơn.

 

Theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất

Các tin tức mới nhất về thời tiết, dịch vụ, giá vé, lịch chạy tàu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây