Sơ Đồ Tổ Chức Và Chức Năng Nhiệm Vụ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (1)

   

         PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý

1. Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi làm việc theo chế độ thủ trưởng; đồng thời, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Giám đốc, Phó Giám đốc; bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động của đơn vị.
2. Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

3. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên các công việc thuộc một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị; khi Giám đốc vắng mặt ở đơn vị sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành các hoạt động của đơn vị. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và pháp luật về các phần việc được phân công hoặc ủy quyền.

4. Trong trường hợp cần thiết, hoặc do tính chất cấp bách của công việc, Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc; kết quả giải quyết công việc sẽ được phòng chuyên môn báo

cáo cho Phó Giám đốc biết để chỉ đạo các phần việc tiếp theo nhằm đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị được thực hiện đúng kế hoạch.
5. Hàng tháng hoặc khi cần thiết, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp để trao đổi, bàn bạc tập thể các công việc liên quan đến nhiệm vụ công tác của đơn vị, hoặc hội ý đột xuất để xử lý các công việc cụ thể cần giải quyết ngay.

6. Tùy tình hình thực tế, Giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó

Giám đốc để đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành hoạt động thống nhất, có hiệu quả.

7. Tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đaọ , điều hành theo nguyên tắc tâp̣ trung dân chủ, các vấn đề quan troṇ g đươc̣

tâp̣ thểlanhđaọ thảoluậnđểGiámđốcquyếtđịnhtheoQuychếlàmviệcvàQuychếdânchủởcơsởcủađơn

̃ vị.

II. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Giám đốc trong phạm vi công tác được Giám đốc phân công

1. Chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ được phân công phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; chủ động nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng nguồn thu cho đơn vị, hoặc phát hiện những vấn đề bất cập trong phương án quản lý, khai thác cần sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, kế hoạch liên quan đến hoạt động của đơn vị.

3. Chủ động tổ chức họp, làm việc với phòng chuyên môn nghiệp vụ được giao phụ trách theo định kỳ, hoặc đột xuất khi thấy cần thiết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng; khi giải quyết các công việc có liên quan đến nhiều phòng chuyên môn nhưng quá trình phối hợp thực hiện chưa có sự thống nhất, còn có ý kiến khác nhau, các Phó Giám đốc báo cáo, bàn bạc với Giám đốc để chỉ đạo nhằm bảo đảm sự điều hành thống nhất.
4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; đoàn kết nội bộ; phát triển đội ngũ viên chức, lao động; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác tại các phòng chuyên môn và lĩnh vực được phân công phụ trách.
5. Các Phó Giám đốc không xử lý, giải quyết công việc không được Giám đốc phân công, hoặc các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc khác, hoặc không thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc.
III. Phân công nhiệm vụ cụ thể Giám đốc, Phó Giám đốc
1. Giám đốc - Nguyễn Hữu Đoan

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và pháp luật về toàn

bộ hoạt động của đơn vị.
1.2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, Đảng ủy Sở, Chi ủy chi bộ và tổ chức công đoàn để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.

1.3. Thống nhất quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng biển, các hoạt động dịch vụ cảng biển; hoạt động

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
1.4. Thống nhất chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án khai thác và chỉ đạo chung việc tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách, hàng hóa theo quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

1.5. Thực hiện chức năng quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé tại Cảng Bến Đình và Bến cập tàu An Bình, thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa.

1.6. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
a) Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quản lý viên chức, lao động; chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua - khen thưởng và kỷ luật.
b) Công tác tài chính - kế toán; duy trì thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

kiểm soát, duy trì, nâng cao các nguồn thu hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ khác tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
c) Quản lý, vận hành, bảo toàn, phát triển cơ sở hạ tầng, tài sản của Nhà nước được giao quản lý.
d) Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị.

đ) Công tác quốc phòng - an ninh; bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng và lãnh đạo lực lượng tự vệ của đơn vị. e) Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về cảng biển do đơn vị quản lý.
g) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trong tổ chức khai thác, nâng cao chất lượng, năng lực vận tải hành khách phục vụ tốt yêu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.

h) Vận hành Trang website và phần mềm bán vé tàu online theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hành khách; ứng dụng công nghệ quét mã QR trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp hỗ trợ quản lý, kiểm soát an ninh đối với người đi lại bằng phương tiện thủy trong khu vực biên giới biển theo quy định pháp luật.

1.7. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo hoặc tổ công tác do đơn vị hoặc Sở Giao thông vận tải thành lập. 1.8. Ký các văn bản của đơn vị gửi cơ quan cấp trên, các cơ quan, đơn vị khác và các văn bản liên quan liên quan đến lĩnh vực công tác Giám đốc trực tiếp quản lý; xử lý văn bản đến của đơn vị.
1.9. Phụ trách và trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Tổng hợp.
2. Phó Giám đốc - Tạ Công Chức
Giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác tại Cảng Sa Kỳ:

2.1. Tổ chức triển khai cung ứng các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ liên quan khác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật.
2.2. Theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch điều độ tàu ra, vào cảng theo công năng và quy trình kỹ thuật khai thác cảng biển bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

2.3. Chỉ đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án khai thác hàng tháng, quý, năm theo nghị quyết hội nghị viên chức, lao động đề ra hàng năm.
2.4. Chỉ đạo, điều hành công tác làm hàng, xếp dỡ hàng hóa tàu hàng và giao nhận, ký gửi hàng hóa tàu khách bảo đảm an toàn, hiệu quả; điều hành công tác nhận ủy thác bán vé tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tại Cảng Sa Kỳ bảo đảm thuận lợi, kịp thời theo nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.

2.5. Phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng tại Cảng Sa Kỳ và đơn vị vận tải, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức điều động, bố trí cầu bến, thời gian cụ thể cho tàu cập, rời cảng, bến phù hợp, bảo đảm an toàn.
2.6. Theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự bến bãi trong khu vực cảng; phòng, chống cháy, nổ; an toàn, an ninh hàng hải; an toàn lao động; phòng ngừa, ô nhiễm môi

trường; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác dân vận khéo; duy trì giữ vững danh hiệu “Cảng Sa Kỳ văn hóa - an ninh - an toàn”.

2.7. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa đơn vị với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, vùng nước cảng biển và hành lang bảo vệ công trình cảng biển Sa Kỳ.

2.8. Tổ chức quản lý, điều hành Đội công nhân xếp dỡ hàng hóa, Đội xe ôm tự quản tại cảng hoạt động nề nếp, chấp hành nghiêm túc nội quy bến cảng và các quy định có liên quan.
2.9. Theo dõi, chỉ đạo, duy trì ứng dụng khoa học công nghệ, vận hành hệ thống phần mềm kiểm soát xe ô tô ra, vào cảng và tính tiền dịch vụ lưu bãi tự động tính giờ tại cảng bảo đảm hiệu quả, tăng nguồn thu cho đơn vị. 2.10. Theo dõi, điều phối nhân sự tại Phòng Tổng hợp để tăng cường, hỗ trợ Phòng Khai thác Cảng Sa Kỳ khi lưu lượng hành khách và ô tô, xe máy lưu bãi tăng cao.

2.11. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo hoặc tổ công tác do đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên thành lập. 2.12. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách; kế hoạch điều độ tàu ra, vào cảng và kế hoạch (lịch) chạy tàu trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn; các hợp đồng kinh tế được Giám đốc phân công, hoặc ủy quyền tại Cảng Sa Kỳ; các giấy tờ thuộc lĩnh vực phụ trách, hoặc thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc.

2.13. Phụ trách và trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Khai thác Cảng Sa Kỳ.

3. Phó Giám đốc - Phạm Tấn Duy

Giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác tại Cảng Bến Đình:
3.1. Tổ chức triển khai cung ứng các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ liên quan khác của

đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật.
3.2. Chỉ đạo xây dựng, kê khai giá dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ cảng biển, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải theo pháp luật về giá; phương án thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng nguồn để lại từ việc thu phí, lệ phí để chi theo pháp luật về phí và lệ phí (bao gồm phương án giá dịch vụ tại Cảng Sa Kỳ).
3.3. Phối hợp theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch điều độ tàu ra, vào Cảng Bến Đình theo công năng và quy trình kỹ thuật khai thác cảng biển bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.
3.4. Chỉ đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, phương án khai thác hàng tháng, quý, năm theo nghị quyết hội nghị viên chức, lao động đề ra hàng năm.
3.5. Chỉ đạo, điều hành công tác làm hàng, xếp dỡ hàng hóa tàu hàng và giao nhận, ký gửi hàng hóa tàu khách bảo đảm an toàn, hiệu quả; điều hành công tác nhận ủy thác bán vé tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tại Cảng Bến Đình bảo đảm thuận lợi, kịp thời theo nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.
3.6. Phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng tại Cảng Bến Đình và đơn vị vận tải, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức điều động, bố trí cầu bến, thời gian cụ thể cho tàu cập, rời cảng, bến phù hợp, bảo đảm an toàn. 3.7. Theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự bến bãi trong khu vực cảng; phòng, chống cháy, nổ; an toàn, an ninh hàng hải; an toàn lao động; phòng ngừa, ô nhiễm môi trường; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kiểm soát tải trọng phương tiện theo quy định. 3.8. Phối hợp với Đồn biên phòng Lý Sơn, Công an huyện Lý Sơn, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, vùng nước cảng biển và hành lang bảo vệ công trình cảng biển Bến Đình.

3.9. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa đơn vị với Đồn Biên phòng Lý Sơn, Ban Quản lý Cảng Lý Sơn, Ban Quản lý Cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn trong việc tiếp nhận tàu hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn vào cập, rời cảng để đón, trả khách khi điều kiện thời tiết không bảo đảm cho việc tàu khách vào cập, rời cầu cảng Bến Đình.

3.10. Tổ chức cung ứng dịch vụ vận tải đường thủy nội địa; chỉ đạo việc kiểm soát, cấp giấy phép cho tàu vào, rời cảng bến tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé theo quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
3.11. Tổ chức quản lý, điều hành Đội công nhân xếp dỡ hàng hóa, Đội xe ôm tự quản tại cảng hoạt động nề nếp, chấp hành nghiêm túc nội quy bến cảng và các quy định có liên quan.

3.12. Theo dõi, chỉ đạo, duy trì ứng dụng khoa học công nghệ, vận hành hệ thống phần mềm kiểm soát xe ô tô ra, vào cảng và tính tiền dịch vụ lưu bãi tự động tính giờ tại cảng bảo đảm hiệu quả, tăng nguồn thu cho đơn vị. 3.13. Tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo hoặc tổ công tác do đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên thành lập. 3.14. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao phụ trách; báo cáo sản lượng vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn; giấy đề nghị chuyển cảng và đề xuất tiếp nhận tàu vận tải vào, rời cảng; các giấy tờ thuộc thẩm

quyền của Phó Giám đốc và các hợp đồng kinh tế được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền tại Cảng Bến Đình.

3.15. Phụ trách và trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Khai thác Cảng Bến Đình và Quản lý bến thủy nội địa.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây